Actueel beleidsplan

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het 'hart-veilig' maken en houden van de kerkdorpen Wouw, Heerle, Moerstraten, Wouwse Plantage en Nispen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het opzetten van een fijnmazig Automatische Externe Defibrillator netwerk,
  door in de voornoemde kerkdorpen voldoende defibrillatoren te plaatsen, zodat
  daarvan direct gebruik kan worden gemaakt.
 • het ondersteunen en adviseren bij de aanschaf van de desbetreffende
  apparatuur.
 • het ondersteunen en opvangen van personen die een reanimatie moeten
  uitvoeren of hebben uitgevoerd.
 • het organiseren of doen organiseren van opleidingen met betrekking tot
  reanimatiecursussen en het gebruiken van de defibrillatoren alsmede het
  opzetten public relations alsmede van een sms-alert systeem.
  e. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de
  ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Inkomsten

De stichting wordt gevormd door haar bestuur en is volledig afhankelijk van hun inzet en giften vanuit meerdere bronnen.

 • Subsidies
 • Donateurs
 • Giften
 • Acties vanuit bedrijfsleven of instellingen. Denk hierbij aan Rabobank clubkas campagne, schenking van Lions club
 • Verkoop van producten. Denk hierbij aan kiss of life of pocketmask. Beide hulpmiddelen voor reanimatie 

Door middel van het vergroten van de naamsbekendheid van de Stichting beoogt de Stichting de benodigde financiën voor het nastreven van haar doelstelling te verwerven. De verkrijging van donaties en subsidies bepaalt in hoeverre de Stichting haar doelstelling feitelijk kan nastreven. De Stichting heeft in het verleden inkomsten uit giften en subsidies verkregen. De Stichting zal blijven onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om aanspraak te maken op eventuele subsidies ter ondersteuning van haar werkzaamheden. De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met diverse donateurs en organisaties worden actief onderhouden.
De Stichting streeft er naar de wervingskosten zo laag mogelijk te houden. De kosten van inzamelingsacties moeten zo laag mogelijk worden gehouden in verhouding tot de opbrengsten. Deze verhouding verschilt per inzamelingsactie. Acties zullen alleen gehouden worden als de opbrengst de kosten ruimschoots overstijgt en per actie worden de kosten en opbrengsten in de administratie zichtbaar gemaakt.

Beheer en besteding van gelden

AED stichting Wouw is als ANBI stichting verplicht een inzichtelijke administratie te voeren van inkomsten en uitgaven. Uit deze administratie moet ook blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.

De middelen van de Stichting worden beheerd door de penningmeester van de Stichting.
Naast een lopende rekening heeft de Stichting een spaarrekening. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door subsidies, giften, vaste donaties en door andere baten bijvoorbeeld uit acties.

Voor zover de Stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal zij dit vermogen op een spaarrekening aanhouden. 

De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als:

 • kosten onderhoud netwerk van AED's en AED"S
 • bankadministratie- en overboekingskosten
 • kosten van de website en provider
 • eventuele notariële kosten

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen.
Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen renten uit hoofde van uitstaande banksaldi.

De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een onkostenvergoeding voor hun diensten. Er worden geen vacatiegelden betaald. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Aan het einde van het boekjaar wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar. Waarna deze ter beoordeling zal worden voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op deze website. Kijk hiervoor bij financiele verantwoording.

Plannen 2021 en verder

Voor 2021 hebben we meerdere actiepunten gepland staan. 

 • Verder uitbreiden netwerk in de stad Roosendaal, Bij voorkeur in samenwerking met derde
 • Uitbreiden in de dorpen van de AED locaties
 • AED Kast in Nispen verplaatsen naar nieuwe nog te zoeken locatie
 • Advies geven aan initiatieven die voortkomen uit de subsidie aanvragen van de gemeente Roosendaal
 • Laatste 2 AED kasten vervangen
 • Financiering zoeken voor 2x vervanging 1e generatie AED's, Zodat volledige netwerk up-to-date is
 • Continuïteit creëren in inkomsten voor het onderhoud en toekomstige vervangingen
 • Structurele vorm creëren fondsenwerving
 • Partnerschap HartslagNu verder integreren.
 • Eigen processen en structuren tegen het licht en verbeteren waar mogelijk
 • AED Stichting Wouw verder op de kaart zetten m.b.v. Internet en social media

Basis werkzaamheden

 • Minimaal 1x per kwartaal controle ronde langs al onze AED locaties
 • Controle ronde langs AED's die zijn ingezet bij een reanimatie oproep
 • 4-6 per jaar bestuursvergadering
 • Onderhoud website en social media kanalen
 • Nazorg personen die een reanimatie hebben uitgevoerd
 • Burgerhulpverleners werven voor reanimatie netwerk
 • Opleiden burgerhulpverleners voor reanimatie en AED in samenwerking met EHBO vereniging Heerle-Wouw en EHBO Roosendaal
 • Op de hoogte blijven van relevante zaken rondom reanimatie en AED's