Privacy Policy | AED Stichting Wouw

28 maart 2020 – V1.2

AED Stichting Wouw, statutair gevestigd aan Ekelstraat 47, 4726 AP te Heerle, heeft de bescherming van de persoonsgegevens van al haar stakeholders hoog in het vaandel. In deze Privacy Policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Hierdoor kunt u ervan verzekerd zijn dat wij er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. AED Stichting Wouw is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verwerkingsverantwoordelijke

Het bestuur van de AED Stichting Wouw is verwerkingsverantwoordelijk voor de door de AED Stichting Wouw gebruikte dataverzamelingen van persoonsgegevens.

Marc Meul is de Functionaris Gegevensbescherming van AED Stichting Wouw. Hij is te bereiken via [email protected]

Samenvatting

Wij respecteren de privacy rechten van alle personen die op een of andere wijze bij de AED Stichting Wouw betrokken zijn. Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor doeleinden van het beheer van de Stichting en haar AED-netwerk. U heeft recht op informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens, het recht op inzage, correctie, verwijdering en het recht van verzet. U kunt een klacht indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons. Wij zullen uw gegevens niet zonder uw expliciete voorafgaande toestemming met derden delen, tenzij hierna anders beschreven is of er een wettelijke verplichting voor ons bestaat. Sommige van uw persoonsgegevens worden (deels) niet door ons verwerkt maar door het oproepsysteem HartslagNu. Wij hebben dan wel toegang tot deze gegevens. De verwerkingsverantwoordelijk is dan de genoemde instelling.

Persoonsgegevens die wij verwerken

AED Stichting Wouw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bestuursleden, vrijwilligers, leveranciers & overige contacten

- Bedrijf of organisatie naam
- Voor- en achternaam

- Functie voor AED Stichting Wouw
- Adresgegevens
- (Zakelijk) telefoonnummer
- (Zakelijk) e-mailadres
- Locatiegegevens/gegevens over de AED en/of de buitenkast (indien van toepassing)


Contactinformatie van onze bestuursleden en andere vrijwilligers, burgerhulpverleners en/of AED-beheerders die hun AED ter beschikking stellen aan het netwerk, andere leads (partijen die overwegen een AED aan te schaffen of reanimatiecursussen te volgen, dan wel burgerhulpverlener te worden) en andere partijen met wie wij zaken doen in het kader van het beheren, onderhouden en uitbreiden van het netwerk, potentiële donateurs en sponsoren. Deze data wordt gebruikt voor het beheer en onderhoud van de Stichting, ons netwerk, inclusief het oproepsysteem, alsmede de daarbij betrokken partijen. De namen van onze bestuursleden worden gepubliceerd op onze website.

Grondslag voor deze verwerking is: uitvoering overeenkomst, toestemming, gerechtvaardigd belang (beheer netwerk, afleggen verantwoording).

Donateurs en sponsoren:

- Bedrijf of organisatie naam
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- (Zakelijk) telefoonnummer
- (Zakelijk) e-mailadres
- (Zakelijk) bankrekeningnummer

Wij gebruiken deze gegevens om de verplichtingen uit donateurs- en/of sponsorovereenkomsten uit te voeren voor donaties. Wij publiceren de gegevens van onze donateurs en sponsoren alleen met hun voorafgaande expliciete toestemming op onze website of andere uitingen en alleen voor bedrijven, instellingen en fondsen.

Grondslag voor deze verwerking is: uitvoering overeenkomst, toestemming, gerechtvaardigd belang (nl. Administreren schenkingen).

 

Burgerhulpverleners en AED-eigenaren

Deze gegevens worden verzameld en beheerd door HartslagNu. Deze laatste organisatie is verantwoordelijk voor de beveiliging en de nakoming van de wettelijke privacyregels met betrekking tot deze verzamelingen. Wij hebben toegang tot deze gegevens op basis van een getekende privacyverklaring. Wij gebruiken deze data om het netwerk van burgerhulpverleners en AED’s in het postcodegebied van de gemeente Roosendaal te beheren, te onderhouden en uit te breiden. Wij geven de gegevens van burgerhulpverleners niet door aan derden, voor geen enkel doel, zonder hun expliciete voorafgaande toestemming, tenzij hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Grondslag voor deze verwerking is: uitvoering overeenkomst, toestemming (via HartslagNu), gerechtvaardigd belang (nl. beheer van het netwerk waartoe de betrokken personen zichzelf voor hebben aangemeld).

Geautomatiseerde besluitvorming

AED Stichting Wouw neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AED Stichting Wouw) tussen zit.

Bewerkersovereenkomsten

AED Stichting Wouw beschikt over een bewerkersovereenkomst met HartslagNu (gegevens burgerhulpverleners en AED-beheerders).

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

AED Stichting Wouw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld danwel op grond van de wet is vereist. Wij verwijderen uw gegevens indien blijkt dat er structureel geen contact meer nodig is met de betreffende persoon dan wel de betreffende persoon om verwijdering van de gegevens heeft verzocht.

Periode bewaartermijn

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

AED Stichting Wouw verstrekt (persoons)gegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AED Stichting Wouw gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door AED Stichting Wouw of door één van onze verwerkers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Als u meer informatie wilt over uw rechten, kijk dan op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten

AED Stichting Wouw wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen als u dat nodig vindt bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AED Stichting Wouw neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We doen dit onder andere met goede wachtwoorden, tweefactor authenticatie en encryptie waar mogelijk, up-to-date houden van systemen en endpoint security oplossingen en awareness training. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected].

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

AED Stichting Wouw
Ekelstraat 47
4726 AP  Heerle
Tel: +31 6 13377474
Website: https://www.aedstichting.nl/
e-mail: [email protected]
KvK nummer: 20166006